Voor wie zijn wij er?

In het hospice c.q. Bijna-Thuis-Huis bieden opgeleide en getrainde vrijwilligers, onder leiding van coördinatoren en professionals, liefdevolle zorg en begeleiding aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten en/of mantelzorgers.

Geschiedenis

Jaren geleden ontstond het idee om een hospice in de vorm van een ‘bijna-thuis-huis’ op te richten. Een plek voor mensen die weten dat zij nog maar kort te leven hebben en voor wie het niet mogelijk is deze periode thuis door te brengen. Een plek waar zij liefdevolle begeleiding en zorg krijgen zoals thuis.

Een initiatiefgroep is aan de slag gegaan met het doen van onderzoek naar de wenselijkheid van een tweede hospice in Deventer, naar een geschikte plek om een hospice te realiseren en naar een goede vorm om verantwoord te besturen. 

Besloten is een stichting in het leven te roepen, Stichting Hospice Deventer. Op 2 februari 2022 is de stichting officieel opgericht.

De doelstelling van de stichting is: het opzetten en in stand houden van een hospice, waar gasten de mogelijkheid wordt geboden de laatste levensfase te verblijven als dat thuis niet meer mogelijk of wenselijk is.

In de tijd gezien kende en kent Hospice Deventer op hoofdlijnen de volgende fasering in de tijd:

 • 2018 – 2021
  • Onderzoek naar haalbaarheid 2e hospice in Deventer
  • Zoektocht naar geschikte locatie
  • Opstellen businesscase
 • 2022
  • Oprichten Stichting Hospice Deventer
  • Bouwplannen maken in overleg met Woonzorg NL
  • Huurcontract tekenen met Woonzorg NL
 • 2023
  • Start bouw Hospice Deventer
  • ANBI-status aanvragen
  • Inschrijven bij Netwerk Pall Zorg Salland
  • Inschrijven bij VPTZ
  • Werven, aanstellen en opleiden 2 parttime coördinatoren
  • Contract afsluiten met thuiszorgorganisatie
  • Communicatie en PR-activiteiten ontplooien
  • Protocollen vaststellen
  • Donateurs en subsidieverstrekkers benaderen
 • 2024
  • Werven en opleiden circa 70 vrijwilligers
  • Hospice opleveren en gebruik gereed maken
  • Opening en start van Hospice Deventer
  • Prognose bezettingsgraad: 50 %
  • Bedrijfsvoering optimaliseren
 • 2025
  • Prognose bezettingsgraad: 60 %
 • 2026
  • Prognose bezettingsgraad: 75 %
  • Behalen positief bedrijfsresultaat
  • Starten met aflossen lening werkkapitaal
  • Aanvragen subsidie Ministerie VWS over 2024
 • 2034
  • Hospice Deventer staat financieel op eigen benen
  • Keuze maken om huurcontract met 10 jaar te verlengen.

Missie

Hospice Deventer biedt mensen de mogelijkheid om in een huiselijke en kleinschalige sfeer, begeleid en liefdevol verzorgd door vrijwilligers en professionals de laatste levensfase door te brengen als dat thuis niet mogelijk of niet wenselijk is.

Visie op de zorg in Hospice Deventer.

Uitgangspunten:

 • Wij willen aanvulling op en ondersteuning bieden aan de mantelzorger(s), zodat de gasten hun laatste levensfase kunnen doorbrengen in het hospice, bijna zoals thuis.
 • Wij willen respectvol omgaan met wensen en verlangens van gasten ten aanzien van hun levensbeschouwing en – levensovertuiging en daar zoveel mogelijk rekening mee houden.
 • Wij willen een huiselijke en kleinschalige sfeer bieden en om die reden ontvangen we niet meer dan vier gasten tegelijk. Met die capaciteit kunnen we voldoen aan verwachtingen ten aanzien van aandacht, rust en gezelligheid.
  • Wij willen een hospice zijn waar een fijne sfeer heerst, een sfeer als thuis, gecombineerd met kwalitatief optimale zorg. Zo gewoon mogelijk, in een woonwijk, midden in de samenleving, afgestemd op individuele wensen van onze gasten. De kwaliteit van zorg willen we bewaken door continue aandacht te hebben voor opleiding en training van (nieuwe) vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders en door scherp te zijn op de continuïteit van de ondersteuning door al dan niet specialistische (Thuiszorg-) Verpleegkundigen.
  • Wij willen een vrijwilligersorganisatie blijven waarvan vrijwilligers de basis vormen van het zorgverleningsproces in samenwerking met de beroepsmatige zorgaanbieders. Daarbij blijft in principe de (eigen) vertrouwde huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg, net zoals thuis. We denken dat we daarmee zo optimaal mogelijk de thuissituatie benaderen.
  • Wij willen als hospice ingebed zijn in de samenleving, onderdeel uitmaken van de directe buurt en verbonden zijn met het sociale netwerk binnen de woonwijk waar we ons vestigen. Daarmee hopen we op een vruchtbare samenwerking met buurtbewoners en maatschappelijke initiatieven in de wijk.

  Over het hospice

  Hospice Deventer biedt verblijf, zorg en ondersteuning aan mensen die nog een beperkte tijd te leven hebben. Veel vrijwilligers bieden in samenwerking met professionals, naast de zorg voor de gast ook ondersteuning aan de naasten/mantelzorger(s) van de gast. Wanneer er geen mantelzorg aanwezig is wordt deze taak overgenomen door de vrijwilligers. Wezenlijk voor de sfeer in het kleinschalig hospice zijn aandacht, zorg, aanwezigheid, rust en veiligheid.

   Het hospice wordt geleid door twee professionele coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, de organisatie en uitvoering van de zorg en de begeleiding/ondersteuning en training van de vrijwilligers.

  De coördinatoren zorgen voor het contact met de gasten en hun naasten/mantelzorgers, met de vrijwilligers en met de professionele zorgaanbieders. Zij ontvangen en bespreken de aanmelding van de gasten. Zij geven zoveel mogelijk antwoord op de vragen die binnenkomen. Zij denken mee over beleidsontwikkeling en adviseren het bestuur hierover. De coördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van de zorg binnen het hospice.

  Vrijwilligers in het hospice vervullen verschillende taken. Ze geven liefdevolle zorg aan de gasten, bieden een luisterend oor aan gasten en hun naasten en doen licht huishoudelijk werk. Zij zorgen voor een huiselijke sfeer waar alle aandacht is gericht op het welbevinden van de gast en zijn/haar naasten.

  Organogram

   

   NAAM

  FUNCTIE

  WOONPLAATS

  E.A.P.J. Post

  projectleider

  Deventer

  R. van Laar

  secretaris

  Deventer

  C.J. Klapwijk

  penningmeester

  Deventer

  J.C.M. Op de Beek

  lid

  Deventer

  H.E. van Boggelen

  lid

  Deventer

  V.J.G. Kasperaitis

  voorzitter

  Olst

   

  <Invoegen foto’s bestuursleden >

  Het bestuur is bereikbaar via de secretaris R. van Laar.

  Postadres: het Laar 1d, 7414 BJ Deventer

  secretaris@hospicedeventer.nl

   

  Financiën

  Voor de financiering van het hospice richt de stichting zich naast de eigen bijdrage van de gast op subsidies, fondswerving en financiering vanuit de particuliere markt. Zo wordt invulling gegeven aan de taak van het bestuur: het financieel gezond houden van de Stichting. Om de eerste jaren van het hospice, na de oprichting en voordat subsidies waar we recht op hebben worden uitbetaald, te kunnen financieren beschikt de stichting over een werkkapitaal in de vorm van een lening.

  Het voortbestaan en financieel gezond houden van het hospice worden gewaarborgd door het aanboren van verschillende financieringsbronnen. Daarvoor wordt gewerkt aan de naamsbekendheid zodat een breed draagvlak bij belangstellenden wordt gecreëerd. Prioriteit krijgt het actief betrekken bij de ontwikkelingen binnen het hospice van bedrijfsleven en serviceclubs. Voor samenwerking of ondersteuning benadert de stichting verschillende maatschappelijke organisaties.

   

  ANBI-Status

  Hospice Deventer heeft een ANBI-status, het is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat er door de stichting geen belasting hoeft te worden betaald over donaties, giften, schenkingen of erfstellingen.

  Voor donateurs, degenen die een gift of schenking aan het hospice doen betekent het dat deze bedragen geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.

   

  Eigen bijdrage gasten.

  Uitgangspunt is dat iedere gast bijdraagt met een eigen bijdrage van € 45,00 per dag aan verblijfskosten en levensbehoeften (eten en drinken, de was, schoonmaak van de kamer, enzovoorts). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de aanvullende verzekering van de gast. De eigen bijdrage is nooit een belemmering voor opname in het hospice. Wanneer gasten kunnen aantonen dat zij de eigen bijdrage niet (geheel) kunnen betalen, kunnen ze een beroep doen op het gastenfonds. Dankzij het gastenfonds is het hospice toegankelijk voor elke gast, ongeacht zijn of haar financiële draagkracht.

  Privacy beleid

  Hospice Deventer hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gasten, vrijwilligers, personeel en andere relaties.

  Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving ( AVG) in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

  In het privacy beleid staat beschreven hoe de organisatie gegevens van gasten en hun naasten en andere externe relaties registreert, verwerkt en bewaart.

  Aanmelden

  U of een naaste, een arts of andere hulpverlener kan zich rechtstreeks bij een van de coördinatoren aanmelden voor verblijf in het hospice.
  Verblijf in het hospice is in principe mogelijk voor iedereen die weet dat het levenseinde nadert.

  Aanmelden